Large reversible magnetocaloric effect in TmTiO3 single crystal

Yantao Su, Yu Sui, Jinguang Cheng, Xianjie Wang, Yang Wang, Pan Liu, Jinke Tang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3675609