Spin separation in a quantum dot ring driven by a temperature bias

Wei-Jiang Gong, Shuang Fan, Francis N. Kariuki, Guo-Zhu Wei, An Du
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3673594