Measurement of second hyperpolarizability components of a conjugated polymer

Haibin Yu, Xiaoxu Deng, Xiaohui Zhu, Honggen Li, Xianfeng Chen, Wei Wei, Feng Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3672440