Near zero temperature coefficient of resistivity in antiperovskite Mn3Ni1−xCuxN

Lei Ding, Cong Wang, Lihua Chu, Jun Yan, Yuanyuan Na, Qingzhen Huang, Xiaolong Chen
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3671183