Spin-flip effect on transport properties of a Mn3 molecule

Hua Hao, XiaoHong Zheng, RuiNing Wang, Zhi Zeng, H. Q. Lin
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3670984