Effects of cell cycle on the uptake of water soluble quantum dots by cells

Shen Zheng, Ji-Yao Chen, Jun-Yong Wang, Lu-Wei Zhou, Qian Peng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3669364