Ballistic thermal conductance in graphene nanoribbon with double-cavity structure

Xiao-Fang Peng, Xin-Jun Wang, Zhi-Qiang Gong, Ke-Qiu Chen
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3666221