Raman spectrometry study of phase stability and phonon anharmonicity of Al3BC3 at elevated temperatures and high pressures

Huimin Xiang, Fangzhi Li, Jingjing Li, Jiemin Wang, Xiaohui Wang, Jingyang Wang, Yanchun Zhou
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3665197