Domain structure and in-plane switching in a highly strained Bi0.9Sm0.1FeO3 film

Weigang Chen, Wei Ren, Lu You, Yurong Yang, Zuhuang Chen, Yajun Qi, Xi Zou, Junling Wang, Thirumany Sritharan, Ping Yang, L. Bellaiche, Lang Chen
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3664394