Structural evolution of implanted vicinal Si(111) during annealing via analysis of the dipole contribution

Chun-Chu Liu, Chung-Wei Liu, Jin-Yuan Cheng, Yi-Jen Huang, Kuang-Yao Lo
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3662929