Conducting nanofilaments formed by oxygen vacancy migration in Ti/TiO2/TiN/MgO memristive device

Mei Yang, Ping Hu, Shuwei Li, Qibiao Lv, Shuxiang Wu, Jingquan Lu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3662922