Interface-dependent rectifying TbMnO3-based heterojunctions

Yimin Cui, Yufeng Tian, Wei Liu, Yongfeng Li, Rongming Wang, Tom Wu
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3660322