Influence of Al/CuO reactive multilayer films additives on exploding foil initiator

Xiang Zhou, Ruiqi Shen, Yinghua Ye, Peng Zhu, Yan Hu, Lizhi Wu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3658617