Effects of self-focusing on tunnel-ionization-induced injection in a laser wakefield accelerator

Changquan Xia, Jiansheng Liu, Wentao Wang, Haiyang Lu, Wang Cheng, Aihua Deng, Wentao Li, Hui Zhang, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, Xiaoming Lu, Cheng Wang, Jianzhou Wang, Kazuhisa Nakajima, Ruxin Li, Zhizhan Xu
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3656958