Unexpected size effect in the thermopower of thin-film stripes

Weiqiang Sun, Haixiao Liu, Weiwei Gong, Lian-Mao Peng, Sheng-Yong Xu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3653824