Structure and magnetic properties of MnZn nanoferrites synthesized under a high magnetic field

Yongsheng Liu, Yunbo Zhong, Jincang Zhang, Zhongming Ren, Shixun Cao, Zhenglong Yang, Tian Gao
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3646558