Impact-induced initiation and energy release behavior of reactive materials

Haifu Wang, Yuanfeng Zheng, Qingbo Yu, Zongwei Liu, Weimin Yu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3644974