Monolayer graphene film/silicon nanowire array Schottky junction solar cells

  • Chao Xie, Peng Lv, Biao Nie, Jiansheng Jie, Xiwei Zhang, Zhi Wang, Peng Jiang, Zhizhong Hu, Linbao Luo, Zhifeng Zhu, Li Wang, Chunyan Wu
  • Applied Physics Letters, September 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3643473

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.3643473

In partnership with: