Energy-storage performance and electrocaloric effect in (100)-oriented Pb0.97La0.02(Zr0.95Ti0.05)O3 antiferroelectric thick films

Xihong Hao, Zhenxing Yue, Jinbao Xu, Shengli An, Ce-Wen Nan
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3641983