Natural band alignments of InN/GaN/AlN nanorod heterojunctions

Cheng-Tai Kuo, Kai-Kuen Chang, Hung-Wei Shiu, Chia-Rong Liu, Lo-Yueh Chang, Chia-Hao Chen, Shangjr Gwo
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3641422