Thermal expansions in wurtzite AlN, GaN, and InN: First-principle phonon calculations

Li-Chun Xu, Ru-Zhi Wang, Xiaodong Yang, Hui Yan
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3627237