Phonon deformation potentials of hexagonal GaN studied by biaxial stress modulation

Jun-Yong Lu, Dong-Mei Deng, Yong Wang, Kevin Jing Chen, Kei-May Lau, Tong-Yi Zhang
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3626532