Direct observation of oil displacement by water flowing toward an oil nanogap

Huaping Xiao, Dan Guo, Shuhai Liu, Guoxin Xie, Guoshun Pan, Xinchun Lu, Jianbin Luo
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3624732