Fabrication and characterization of Na0.5K0.5NbO3-CuNb2O6 lead-free step-down piezoelectric transformers

Ming-Ru Yang, Sheng-Yuan Chu, I-Hao Chan, Sheng-Kai Huang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3624579