Ultra-intense single attosecond pulse generated from circularly polarized laser interacting with overdense plasma

Liangliang Ji, Baifei Shen, Xiaomei Zhang, Meng Wen, Changquan Xia, Wenpeng Wang, Jiancai Xu, Yahong Yu, Mingyang Yu, Zhizhan Xu
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3623588