Photonic crystal cavity with one-way rotating state and its coupling with photonic crystal waveguide

Zhuoyuan Wang, Linfang Shen, Xianmin Zhang, Yigang Wang, Zaihe Yu, Xiaodong Zheng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3622676