Response to “Comment on ‘Interaction of two solitary waves in quantum electron-positron-ion plasma’” [Phys. Plasmas 18, 084701 (2011)]

Yan-Xia Xu, Zong-Ming Liu, Mai-Mai Lin, Yu-Ren Shi, Wen-Shan Duan
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3622329