Particle simulation of a ka-band gyrotron traveling wave amplifier

Shou-Xi Xu, Pu-Kun Liu, Shi-Chang Zhang, Chao-Hai Du, Qian-Zhong Xue, Zhi-Hui Geng, Yi-Nong Su
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3620402