Minimum thermal conductance in graphene and boron nitride superlattice

Jin-Wu Jiang, Jian-Sheng Wang, Bing-Shen Wang
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3619832