Influence of biaxial strain on near-band-edge optical properties of c- and a-plane wurtzite-InN films

Yi Li, Rong Zhang, Bin Liu, Zili Xie, Deyi Fu, Hui Su, Youdou Zheng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3618682