Transparent, flexible, ultrathin sound source devices using Indium Tin oxide films

  • He Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, Li-Tian Liu
  • Applied Physics Letters, July 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3617462

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.3617462

In partnership with: