Ultralow power all-optical diode in photonic crystal heterostructures with broken spatial inversion symmetry

Cuicui Lu, Xiaoyong Hu, Yingbo Zhang, Zhiqiang Li, Xin’an Xu, Hong Yang, Qihuang Gong
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3617433