Plasmonic optical switches based on Mach-Zender interferometer

Jia-Hu Zhu, Xu-Guang Huang, Wei Xu, Luan Xiong Chen
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3614521