First-principles characterization of an AlSiVC center in cubic silicon carbide

Xiaopeng Wang, Mingwen Zhao, Huihao Xia, Shishen Yan, Xiangdong Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3614494