Carbon-assisted nucleation and vertical growth of high-quality ZnO nanowire arrays

Chun Cheng, Tai Lun Wong, Wei Li, Chao Zhu, Shuigang Xu, Lin Wang, Kwok Kwong Fung, Ning Wang
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3613643