Gate-induced switching in single-molecule magnet MnIIICuII

Hua Hao, XiaoHong Zheng, ZhenXiang Dai, Zhi Zeng
  • Journal of Applied Physics, July 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3610448