Self-focusing and defocusing of Gaussian laser beams in plasmas with linear temperature ramp

Zhongxiang Zhou, Ying Wang, Chengxun Yuan, Yanwei Du
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3609810