Bandgap reduction responsible for the improved thermoelectric performance of bulk polycrystalline In2–xCuxSe3 (x = 0−0.2)

Jiaolin Cui, Xianglian Liu, Xiaojun Zhang, Yiyun Li, Yuan Deng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3609067