Polarization fatigue in ferroelectric vinylidene fluoride and trifluoroethylene copolymer thin films

GuoDong Zhu, Yin Gu, Hao Yu, ShaoSong Fu, YuLong Jiang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3607316