A comparative study on electrical transport properties of thin films of Ge1Sb2Te4 and Ge2Sb2Te5 phase-change materials

Ling Xu, Liang Tong, Lei Geng, Fei Yang, Jun Xu, Weining Su, Dong Liu, Zhongyuan Ma, Kunji Chen
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3603016