Photoluminescence responses of Si nanocrystal to differing pumping conditions

Jiang Zhu, Xiang Wu, Miao Zhang, Yin Wang, Xi-Jing Ning, You-Yuan Zhao, Ming Lu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3601350