Shock-induced decomposition of a high density glass (ZF6)

Xianming Zhou, Xun Liu, Jiabo Li, Jun Li, Xiuxia Cao
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3601115