Quantifying the defect-dominated size effect of fracture strain in single crystalline ZnO nanowires

Mo-Rigen He, Pan Xiao, Jiong Zhao, Sheng Dai, Fujiu Ke, Jing Zhu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3594655