Computational insight into the effect of monovalent cations on the electronic, optical, and lattice dynamic properties of XInSe2 (X = Cu, Ag, Li)

Yanlu Li, Weiliu Fan, Honggang Sun, Xiufeng Cheng, Pan Li, Xian Zhao
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3592238