Using hole screening effect on hole–phonon interaction to estimate hole density in Mg-doped InN

Yi-En Su, Yu-Chieh Wen, Yu-Liang Hong, Hong-Mao Lee, Shangjr Gwo, Yuan-Ting Lin, Li-Wei Tu, Hsiang-Lin Liu, Chi-Kuang Sun
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3591974