Superoleophobicity under vacuum

Xinjie Liu, Xiaolong Wang, Yongmin Liang, Steven E. J. Bell, Weimin Liu, Feng Zhou
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3589352