Femtosecond Z-scan measurement of third-order nonlinear refractive indices of BaMgF[sub 4]

Junjie Chen, Xianfeng Chen, Anhua Wu, Hongjun Li, Yuanlin Zheng, Yanzhi Ma, Linwen Jiang, Jun Xu
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3587642