Self-suppression of double tearing modes via Alfvén resonance in rotating tokamak plasmas

Zheng-Xiong Wang, Lai Wei, Xiaogang Wang, Yue Liu
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3586258