First-principles study on the electronic and magnetic properties of hydrogenated CdS nanosheets

Chang-wen Zhang, Shi-shen Yan, Pei-ji Wang, Ping Li, Fu-bao Zheng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3583659