Analytical single-mode model for subwavelength metallic Bragg waveguides

Xiao-Lan Zhong, Zhi-Yuan Li, Chen Wang, Yun-Song Zhou
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3582147